رویدادها

روز جهانی مهارت جوانان، بهانه‌ای برای توجه به کانون نیروی کار جوان

روز جهانی مهارت جوانان، روزی برای افزایش آگاهی مردم و جوانان در مورد اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه کسب مهارت توسط جوانان است. این مناسبت توسط… مطالعه بیشترروز جهانی مهارت جوانان، بهانه‌ای برای توجه به کانون نیروی کار جوان »